STATUT I REGULAMIN

                                                                                            STATUT
                             Niepublicznego Przedszkola   Artystyczno – Językowego Puchatek w Rumi

 Statut opracowano w oparciu o:

Ustawę z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2016 r. Nr 256, poz. 1943 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. Z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
Konwencję o Prawach Dziecka
(Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 z późn. zm.).
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r., poz. 803 i 895).

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne
§ 1

Przedszkole jest placówką niepubliczną.

 1. Przedszkole prowadzi Elżbieta Muszyńska, pełniąca funkcję Dyrektora Zarządzającego.
 2. Podstawa prawna przedszkola:
  • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. Z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  • rozporządzenie wykonawcze do ustaw,
  • wpis do ewidencji placówek oświatowych z dn. 01.02.2012 r.,
  • niniejszy statut.
 3. Siedzibą Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego Puchatek są budynki zlokalizowane w Rumi
  przy ul. Świętojańskiej 5, Bydgoskiej 2 oraz Kaowickiej 17 C.
 4. Przedszkole używa nazwy: Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe Puchatek.
  W dalszej treści niniejszego Statutu zwane jest „Przedszkolem”. Ustalona nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu również  na pieczątkach.
 5. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym statucie obowiązują w siedzibie Przedszkola.

  § 2

  Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku

  Rozdział II
 Cele i zadania Przedszkola

 

§ 3

       1.  Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, Prawie oświatowym, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności na podstawie        programu wychowania przedszkolnego określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, obejmujące w szczególności:

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej – współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
 • stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
 • wspomaganie działań wychowawczych rodziców, wpływanie na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowanie dzieci do nauki szkolnej, 
 • wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego
 1. Przedszkole realizuje zadania, wynikające z celów określonych w ust. 1 § 3, w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
  • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
  • uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
  • rozwijanie wrażliwości moralnej,
  • kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
  • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowania prozdrowotnego.
 2. Ponadto zgodnie z wizją przedszkola, realizowane będą zadania artystyczne i językowe:
  • Propagowanie rozwoju artystycznego dzieci w zakresie tańca, śpiewu, teatru,
  • Pielęgnowanie tradycji polskiej,
  • Rozwijanie własnych działań twórczych,
  • Rozbudzanie ekspresji plastycznej, muzycznej i teatralnej,
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości;
  • Stwarzanie możliwości świadomego obcowania ze sztuką,
  • Pozawerbalne porozumiewanie się,
  • Stwarzanie warunków do działania na rzecz społeczności lokalnej,
  • Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych,
  • Wdrażanie do odpowiedzialności i obowiązkowości,
  • Uzewnętrznienie świata własnych przeżyć i odczuć,
  • Pobudzenie sensoryczne – wielozmysłowe postrzeganie świata,
  • Kreowanie przestrzeni, poznawanie dystansu i granic,
  • Rozwój sprawności językowych umożliwiających porozumiewanie się i działanie w językach obcych,
  • Tworzenie sytuacji doskonalących umiejętności poznawcze, pamięć uczenie się słownictwa,
  • Pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami innych krajów,
  • Motywowanie do nauki języków obcych poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji oraz bezpieczeństwa,
  • Wspieranie działań twórczych dzieci w zakresie uczenia się języka z elementami różnych technik uczenia się,
  • Rozwijanie inteligencji społecznej dziecka,
  • Podnoszenie kompetencji językowych,   płynności wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa.

 

 

 

§ 4

 1. Dyrektor Zarządzający, Dyrektor ds. pedagogicznych, Zastępca dyrektora, nauczyciele pedagogiczni oraz wszyscy pracownicy Przedszkola są zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu w Przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego terenem (1 opiekun dorosły na 10 dzieci poza terenem Przedszkola, w przypadku dzieci pięcio- i sześcioletnich 1 opiekun na 15 dzieci).
 2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w Przedszkolu. W przypadku zaistnienia konieczności oddalenia się od nadzorowanej grupy nauczyciel chwilowo pozostawia ją pod opieką pracownika przedszkola bądź woźnej.
 3. Tygodniowy i dzienny rozkład zajęć dzieci, w którym dominującą formą jest zabawa, ustalony jest z zachowaniem higieny umysłowej przez równomierne rozłożenie zajęć dnia i tygodnia i uwzględnienie dostosowania ich do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.

           §5

Dyrektor Zarządzający powierza każdą grupę dzieci opiece jednego lub dwóch nauczycieli, w zależności od czasu pracy grupy lub przyjętych dodatkowych zadań, w tym zadań specjalnych.

 

 

 

Rozdział III
   Organy Przedszkola i zakres ich zadań

 

 

      § 6

Organami Przedszkola są:

 • Dyrektor Zarządzający,
 • Dyrektor do spraw pedagogicznych,
 • Zastępca dyrektora.
  § 7
 1. Dyrektor Zarządzający kieruje całokształtem pracy Przedszkola we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością, w tym w sprawach organizacyjnych, finansowych i kadrowych, i reprezentuje Przedszkole na zewnątrz.
 2. Do podstawowych obowiązków Dyrektora Zarządzającego należy:
  • zatrudnianie pracowników Przedszkola,
  • opracowywanie zakresu obowiązków (czynności) pracowników Przedszkola,
  • zatwierdzenie dodatkowych usług dla rodziców
  • ustalenie i uchwalenie regulaminu swojej działalności,
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, o ile nie powodują one skutków finansowych,
  • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

          3.Do podstawowych obowiązków Dyrektora do spraw pedagogicznych należy:
                  opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych Przedszkola – roczny plan pracy, organizacja pracy,   
                  opracowywanie mierzenia jakości pracy Przedszkola, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania,
                  dokumentowania oraz wykorzystywania wyników,

  • prowadzenie hospitacji,
  • organizowanie szkoleń,
  • nadzorowanie działań nauczycieli,
  • prowadzenie procedur związanych z awansem zawodowym,
  • nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych,
  • reprezentowanie Przedszkola w czasie nieobecności Dyrektora Zarządzającego.
 1. Do podstawowych obowiązków Zastępcy dyrektora należy:
  • współpraca przy pracy nad dokumentami programowo- organizacyjnym  Przedszkola – roczny plan pracy, 
 • opracowywanie mierzenia jakości pracy Przedszkola, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników,
 • prowadzenie hospitacji,
 • organizowanie szkoleń,
 • nadzorowanie działań nauczycieli,
 • nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych,
 • reprezentowanie Przedszkola w czasie nieobecności dyrektora ds. pedagogicznych

§ 8

 

 1. W placówce działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców i wychowanków.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 1 przedstawiciel z danej grupy, wybrany w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym, przez rodziców wychowanków tutejszej placówki.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 4. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy i zaspokajania potrzeb dzieci.
 5. Prezentuje wobec nauczycieli, Dyrektora Zarządzającego, Dyrektora ds. pedagogicznych, opinię rodziców we wszystkich istotnych sprawach przedszkola.
 6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  • uchwalanie w porozumieniu z dyrekcją i nauczycielami:
   • programu wychowawczego placówki obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,
   • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli i rodziców;

W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

      Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

 1. Działalnością rady rodziców kieruje przewodniczący wspólnie z sekretarzem oraz skarbnikiem. W posiedzeniach rady rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor Zarządzający oraz dyrektor ds. pedagogicznych.
 2. Zebrania rady są protokołowane.

 

 

 

Rozdział IV
Organizacja Przedszkola

 § 10 

 1. Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną, zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora Zarządzającego, możliwe jest przyjęcie do Przedszkola dziecka 2,5 letniego. Do przedszkola uczęszczać może maksymalnie 209 dzieci.
 2. Praca z dziećmi odbywać się będzie w maksymalnie dziesięciu oddziałach.
 3. Na zasadach określonych przez ustawy oświatowe z Przedszkola mogą korzystać również dzieci, które nie osiągnęły minimalnego wieku oraz przekroczyły maksymalny wiek wychowania przedszkolnego.
  §11
  Dzienny czas pracy Przedszkola ustala Dyrektor Zarządzjący
    § 12
 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział dzieci w zbliżonym wieku.
 2. Każda siedziba przedszkola ma wyznaczoną salę, do której o poranku schodzą się dzieci, i z której popołudniu dzieci są odbierane.
 • W przypadku ulicy Świętojańskiej- dzieci schodzą się, i są odbierane z sali nr 1.
 • W przypadku ulicy Bydgoskiej – dzieci schodzą się, i są odbierane z sali nr 2.
 • W przypadku ulicy Katowickiej – dzieci schodzą się, i są odbierane z sali nr 2.

Decyzja o połączeniu lub rozdzieleniu grupy należy do nauczycieli. Oddziały mogą być łączone pod warunkiem zachowania zasad §4 z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania z dnia 31 sierpnia 2010 r.

 1. Przedszkole powierza prowadzenie zajęć specjalistycznych, dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 „Fundacji Dobroczyńca”. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju są nieodpłatne, prowadzone na terenie przedszkola. Warunkiem szczególnym kwalifikacji na nieodpłatne zajęcia specjalistyczne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Wszelkie pozostałe opinie nie będą uwzględniane przy kwalifikacji dziecka na zajęcia organizowane przez Fundację Dobroczyńca. Dodatkowo rodzic zobowiązany będzie przekazać wniosek o objęcie w/w zajęciami do przedszkola wraz z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, co zagwarantuje dziecku udział w zajęciach. Warunki współpracy przedszkola z Fundacją Dobroczyńca określa umowa powierzenia prowadzenia zajęć, dotycząca świadczenia usług specjalistycznych, dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno – Językowym Puchatek.
 2. Przedszkole w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzi zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne, zajęcia rozwijające uzdolnienia i kompetencje emocjonalno- społeczne, oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Praca indywidualna odbywa się według określonego programu.
 3. Przedszkole świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze przez cały rok szkolny, który obejmuje okres od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia następnego roku. Zajęcia dodatkowe prowadzone są od września do czerwca (nie obejmują okresu wakacyjnego).
 4. W miesiącu lipcu bądź sierpniu następować będzie dla każdego przedszkola dwutygodniowa przerwa wakacyjna.
 5. Przedszkole nieczynne jest w dniach ustalonych na początku każdego roku szkolnego przez Dyrektora Zarządzającego w porozumieniu z Dyrektorem do spraw pedagogicznych, Zastępcą dyrektora, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 

 

                                                                                                                         §13

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom 5 posiłki dziennie.
 2. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przedszkole ustala Dyrektor Zarządzający w oparciu o analizę kosztów utrzymania Przedszkola i w zależności od zakresu usług określonych umową cywilnoprawną, zawartą pomiędzy Przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
 3. Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole obejmują następujące bezzwrotne należności:
  • opłatę rezerwacyjna(jednorazowa bezzwrotna opłata przeznaczona na zajęcia adaptacyjne- program adaptacyjny, wskazówki dla rodziców, pobyt dziecka oraz wyżywienie w okresie adaptacji),
  • opłatę czesnego,
  • opłatę z tytułu składki na ubezpieczenie dziecka,
  • opłatę tytułem przygotowania bazy przedszkolnej,
  • dodatkowe wynagrodzenie za usługi świadczone ponad normę czasu pracy Przedszkola, określone w Regulaminie przedszkola, bądź umową cywilnoprawną, zawartą pomiędzy Przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
 4. Opłata rezerwacyjna ma charakter jednorazowy i należy ją uiszczać zgodnie z warunkami określonymi umową cywilnoprawną, zawartą pomiędzy Dyrektorem Zarządzającym a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
 5. Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca w sposób określony umową cywilnoprawną, zawartą pomiędzy Dyrektorem Zarządzającym a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, aż do wygaśnięcia tejże umowy.
 6. Opłatę tytułem przygotowania bazy przedszkolnej należy uiszczać do 30 września każdego roku lub w trakcie roku -opłata ta jest wpłacana w miesiącu w którym dziecko zostało zapisane do przedszkola
 7. Dyrektor Zarządzający i Dyrektor ds. pedagogicznych w porozumieniu z nauczycielami może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;

 2) nie przestrzegania przez rodziców niniejszego Statutu,

3) zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka (gdy dziecko jest ciężko chore), lub gdy jego  pobyt w placówce zagraża bezpieczeństwu innych dzieci.

 

 

 

 

 

§ 14

 1. Przedszkole organizuje odpłatne zajęcia dodatkowe:
  • zajęcia logopedyczne,
  • karate,
  • zajęcia sportowe ogólnorozwojowe- przedszkoliada,
  • balet,
  • spotkania ze sztuką – teatrzyki, koncerty muzyczne,
  • zumba,
  • język angielski innowacyjną metodą Helen Doron.
 2. Przedszkole organizuje nieodpłatne zajęcia dodatkowe:
  • rytmika – zajęcia umuzykalniające,
  • język angielski,
  • język hiszpański,
  • zajęcia przyrodnicze-geograficzne
  • zajęcia twórcze, zajęcia plastyczne,
  • zajęcia teatralne,
  • zajęcia taneczne,
  • zabawy muzyczno – taneczne.

 

 1. Dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia dodatkowe, pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę.
 2. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości i potrzeb dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
 3. Ofertę zajęć dodatkowych ustala i przedstawia do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych dyrektor ds. pedagogicznych we współpracy z Dyrektorem Zarządzającym.
 4. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich. Zasada ta nie ma zastosowania w nagłych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia dziecka.
 5. Wychowankowie przedszkola podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłata z tytułu polisy ubezpieczeniowej obciąża rodziców(opiekunów prawnych) dziecka.
 6. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia w przedszkolu rodzic(opiekun prawny) zobowiązany jest poinformować o tym fakcie na pisemnym, imiennym oświadczeniu dotyczącym rezygnacji z ubezpieczenia dla dziecka.
 7. W okresie wakacji letnich, a także w razie dłuższej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela, dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych. Nauczyciele wówczas decydują o łączeniu oddziałów przedszkolnych, opierając się na zewnętrznych przepisach.

 

 

 

§ 15

Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego, wybrany z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci oraz koncepcję pracy przedszkola.

 

 

 

Rozdział V

Prawa i obowiązki pracowników Przedszkola Nauczyciele

 

 

 

§ 16

 1. Nauczycieli zatrudnia Dyrektor Zarządzający na podstawie umowy o pracę, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilnoprawną.
 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z określonymi przepisami prawa.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków (czynności), określonym i przyznanym przez Dyrektora ds. pedagogicznych, oraz innych zadań niż wynikające z zakresu obowiązków (czynności), jeżeli zostały polecone przez Dyrektora Zarządzającego i są związane z organizacją procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego.
 4. Wynagrodzenie oraz czas pracy nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilnoprawna.

 

 

§ 17

Obowiązki i prawa nauczyciela:

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest realizacja podstaw programowych, określonych przez MEN, oraz planowanie działań w oparciu o diagnozę dziecka i program nauczania, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Przedszkola, w tym w szczególności:
  • tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń, stymulowania rozwoju dziecka,
  • rozwijanie twórczej aktywności dziecka, twórczego myślenia i działania, z poszanowaniem dziecięcej skłonności do samodzielności, 
  • współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej,
  • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Nauczyciel ma prawo do:
  • formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, za zgodą Dyrektora ds. pedagogicznych,
  • decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach.
 3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:
  • życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas ich pobytu w Przedszkolu, w tym w czasie uczestniczenia dzieci w imprezach (zabawach) organizowanych przez Przedszkole poza jego terenem, oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

 

Pracownicy niepedagogiczni

 

§ 18

 1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia Dyrektor Zarządzający na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 2. Zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych Przedszkola ustala i przyznaje Dyrektor Zarządzający.
 3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) określa umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

 

 

 

Przedszkolaki

Przyjęcie do Przedszkola, skreślenie z listy wychowanków

 

§ 19

 1. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunów prawnych) a Przedszkolem, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. karty zgłoszenia, podpisanej, przez co najmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) zgłaszanego dziecka lub osobę upoważnioną na piśmie, przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów dziecka).
 2. Rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 1 § 19 niniejszego Statutu, następuje w przypadkach przewidzianych tą umową.
 3. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnym/i miejscem/ami. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do przedszkola.
 4. Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej przez jedną ze stron umowy, o której mowa w 1 § 19 niniejszego Statutu, powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola, przy czym skreślenie dziecka następuje z dniem wygaśnięcia rozwiązanej umowy.

 

 

 

 

Prawa i obowiązki przedszkolaków

 

§ 20

 1. Dziecko, według Konwencji Praw Dziecka ma prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
  • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
  • pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości; winno ono wzrastać w poczuciu miłości i zrozumienia;
  • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, zaniedbania oraz do ochrony w poszanowaniu jego godności osobistej;
  • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;
  • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
  • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
  • opieki i ochrony;
 2. Do obowiązków dziecka w szczególności należy:
  • szanowanie swoich kolegów oraz wytworów ich pracy,
  • słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela,
  • przestrzeganie ustalonych zasad w grupie; okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom,
  • szanowanie poglądów i przekonań innych osób,
  • troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Przedszkola, przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci,
  • staranność w utrzymaniu czystości i porządku na terenie Przedszkola,
  • nieoddalanie się od grupy,
  • zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji.

 

 

                                                                                  Obowiązki rodziców

 

§ 21

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek przestrzegać zawartej z Przedszkolem umowy cywilnoprawnej, o której mowa w ust. 1 § 19 niniejszego Statutu, oraz postanowień Statutu Przedszkola. W przypadku sprzeczności treści postanowień umowy cywilnoprawnej z postanowieniami niniejszego Statutu strony wiąże umowa cywilnoprawna.
 2. Formą współpracy Przedszkola z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka są konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem Zarządzającym, Dyrektorem ds. pedagogicznych, Zastępcą dyrektora lub Nauczycielem dziecka.
 3. Dziecko powinno być przyprowadzane bezpośrednio do nauczyciela i odbierane od pracownika Przedszkola, przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka. Upoważniona osoba winna być pełnoletnia oraz trzeźwa, w przypadku upoważnienia niepełnoletniego rodzeństwa odpowiedzialność ponosi rodzic. Upoważnienie wystawia, co najmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Powinno ono zawierać:
  • wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej,
  • wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria bądź legitymacja szkolna w przypadku osoby niepełnoletniej), którym osoba upoważniona będzie się posługiwać podczas odbioru dziecka,
  • podpis rodzica/ów (opiekuna/ów prawnego/ych).
 4. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest przyprowadzenie do Przedszkola zdrowego dziecka. W przypadku istnienia wątpliwości ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko, co do stanu jego zdrowia nauczyciel ten ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola.
 5. Przedszkole może wymagać zaświadczenia lekarskiego dotyczącego stanu zdrowia dziecka po przebytej chorobie.
 6. Powrót dziecka po nieobecności winien być poprzedzony sprawdzeniem przez rodzica, czy nie nastąpiły zmiany w bieżącej organizacji dnia danej grupy.
 7. W przypadku spóźnienia się rodzica/ów (opiekunów prawnych) po odbiór dziecka do Przedszkola po godzinach przysługuje dodatkowa opłata w wysokości 20 zł za każde pół godziny spóźnienia. Opłata z tego tytułu dokonywana jest bezpośrednio do osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem, która dobrowolnie zostaje po godzinach swojej pracy.
 8. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek uczestniczenia w tzw. zebraniach z rodzicami organizowanych przez Dyrektora Zarządzającego oraz śledzenia bieżących informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców bądź na stronie internetowej przedszkola.

 

 

 

Prawa rodziców

 

§ 22

 1. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego w danej grupie,

 2) uzyskiwania informacji o postępach edukacyjnych dziecka,

3) udziału w zajęciach otwartych, organizowanych przez Przedszkole.

 

 

 

 

Rozdział VI

Sposoby uzyskiwania środków finansowych na działalność Przedszkola

 

§ 23

 1. Na fundusz Przedszkola składają się:

1) wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców (opiekunów prawnych),
2) wpisowe (bezzwrotne),

 • środki przeznaczone na działalność Przedszkola przez Organ Prowadzący,
 • dotacje z budżetu gminy
 • darowizn sponsorów na rzecz Przedszkola.
 • środków pozyskanych w ramach dofinansowania z UE
 1. Wysokość opłat wnoszonych przez Rodziców (opiekunów prawnych) jest ustalana w umowie cywilno- prawnej i może być zmieniana, co rok.
  O zmianie wysokości czesnego informuje Dyrektor Zarządzający. Do prowadzenia placówki nie mają zastosowania przepisy o działalności gospodarczej.

 

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 24

 1. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak też decyzja o likwidacji Przedszkola należą do kompetencji osoby prowadzącej Przedszkole – Dyrektora Zarządzającego. Zmian dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady gospodarki finansowej i materialnej, Przedszkola określają odrębne przepisy.
 4. W sprawach nieunormowanych Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, regulaminy i procedury wewnętrzne.
 5. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
 6. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 7. Dotychczasowy Statut z dnia 21 maja 2019 r. traci moc obowiązującą z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszego Statutu, który wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2019 roku.

 

 

      Regulamin Niepublicznego Przedszkola  artystyczno-językowego „Puchatek”

                                  

        ZASADY  OGÓLNE
           Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie i rozszerzenie zapisów Statutu Przedszkola.
         Przedszkole jest instytucją oświatową ,wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb , zainteresowań, uzdolnień.
 2. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszeniowej , podpisanie umowy oraz opłacenie wpłaty rezerwacyjnej.
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Zarządzający Przedszkolem Elżbieta Muszyńska
 4. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do Przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni oraz wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad ujętych zarówno w Statucie Przedszkola, jak i Regulaminie Przedszkola.
 6. Nadzór nad działalnością Przedszkola wynikający z ustawy o oświacie i rozporządzeń MEN sprawuje Wydział Edukacji  Miasta  
 7. Nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
 8. Postanowienia regulaminu mają na celu służyć dobru dziecka, jego prawidłowemu rozwojowi umysłowemu, fizycznemu oraz społeczno-emocjonalnemu.

 

ZASADY  SZCZEGÓŁOWE

 1. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają dzieci w godzinach od 6.00 do 9.00, a odbierają od 14:00. do 18:00 . Przedszkole czynne jest od  godz :6.00 do 18.00 
  Za odebranie dziecka po godzinach pracy Przedszkola naliczana będzie opłata dodatkowa w wysokości 20 zł za każe pół godziny  (opłata jest przeznaczona dla nauczyciela ,który pozostał po godzinach pracy przedszkola)
 2. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola musi przekazać go nauczycielowi do sali w której znajduje się grupa dziecka.
  Nauczyciel przekazując dziecko Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu lub osobie upoważnionej do odbioru dziecka przekazuje odpowiedzialność za dziecko danej osobie .
  Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dziecko w drodze do przedszkola i w drodze do domu z przedszkola .
 3. Realizacja podstawy programowej dla dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne odbywa się miedzy godz 8:00 a 14:00
 4. Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną.
 5. W przypadku nieobecności dziecka Przedszkole nie nalicza stawki żywieniowej za dni, w których dziecko nie korzystało z posiłków. Warunkiem tego jest zgłoszenie nieobecności w systemie 4parents do godz.23:59 dnia poprzedniego.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do aktualizowania swojego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania jak również osób upoważnionych do odbioru dzieci.
 7. Do Przedszkola dzieci przychodzą pod opieką rodziców lub opiekunów, odbierane mogą być wyłącznie przez osoby pełnoletnie i upoważnione. Jeżeli dziecko z różnych przyczyn nie będzie chciało opuścić Przedszkola z osobą upoważnioną, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela, dyrektor Przedszkola lub inna upoważniona osoba kontaktuje się z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 8. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur . W przeciwnym wypadku żaden pracownik Przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowe dziecka.
 10. Rodzice są zobowiązani przyprowadzać do Przedszkola dzieci zdrowe i czyste. W przypadku zaobserwowania u dziecka przez personel Przedszkola takich objawów, jak: utrzymujący się kaszel, katar, wymioty, wysypka, biegunka lub inne objawy niepokojące wówczas nauczyciel powiadamia Rodzica ,który ma obowiązek odebrać dziecko z przedszkola w możliwie najkrótszym czasie.
  Jeżeli z Rodzicem nie nawiąże się kontaktu wówczas dla bezpieczeństwa dziecka powiadamia się Pogotowie Ratunkowe.
 11. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich , poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 12. W Przedszkolu nie wolno podawać żadnych lekarstw, chyba że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani wówczas do złożenia pisemnej prośby do dyrektora o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane.
 13. W przypadku choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora Przedszkola.
 14. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w przybory do mycia zębów, obuwie zmienne oraz odzież na zmianę. Wszystkie przedmioty należące do dziecka winny być podpisane. Rodzice/opiekunowie winni zadbać, by odzież była dostosowana do pory roku i aktualnego wzrostu dziecka.
 15. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione do Przedszkola przez dzieci.
 16. Zaleca się, by dzieci nie przynosiły do Przedszkola własnych zabawek. Wyjątkiem są dni wyznaczone przez nauczycieli wychowawców.
 17. W Przedszkolu jest wyznaczony czas na odpoczynek.
 18. Przedszkole w następujący sposób wypełnia zadania opiekuńcze:
  1. opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w Przedszkolu sprawują nauczyciele, w  wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik Przedszkola wyznaczony przez dyrektora,
  2. rozkład dnia w Przedszkolu ma na celu zapewnienie dzieciom różnorodnych i zgodnych z ich potrzebami rozwojowymi zajęć,
  3. jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe – dzieci codziennie przebywają na świeżym powietrzu,
  4. dzieci, które tego potrzebują, mają zapewnioną możliwość odpoczynku: leżakowanie lub zajęcia relaksacyjne i wyciszające.
 19. Dzieci nie są zmuszane w Przedszkolu do jedzenia . Jeżeli dziecko nie zje posiłku, nauczyciel wychowawca informuje o tym rodzica/opiekuna.
 20. Dzieci korzystają z placu zabaw ,boiska szkolnego oraz parku znajdującego się w okolicy Przedszkola
 21. Sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację, ogrzewanie i wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.
 22. W salach zajęć zapewnia się odpowiednią temperaturę ,którą steruje komputer sieci grzewczej danego budynku.
 23. Korzystanie z posiłków przez dzieci alergiczne uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 24. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Przedszkola:
  1. Opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic.
   W trakcie wyjść poza teren Przedszkola na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 10 dzieci, z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż dwóch opiekunów.
  2. Każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek obowiązującym w Przedszkolu. Z regulaminem każdorazowo nauczyciel zapoznaje wychowanków oraz rodziców/opiekunów prawnych.
  3. Jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych, może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel zobowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz zawiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.
 25. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w Przedszkolu nauczyciel jest zobowiązany:
  1. udzielić pierwszej pomocy, w razie konieczności wezwać pogotowie.
  2. niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
  3. niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.
  4. Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.

 

 PRAWA  I  OBOWIĄZKI  RODZICÓW

1.Przestrzeganie  niniejszego regulaminu.
2.Przyprowadzanie i odbieranie  dziecka  z Przedszkola  lub zapewnienie upoważnionej  osoby zastępczej.
3.Terminowe uiszczanie opłat  związanych  z pobytem  i wyżywieniem dziecka w Przedszkolu jak również innych opłat  związanych z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu.
4.Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka.

Rodzice  mają  prawo  do:

 • zapoznania  się ze Statutem, regulaminami , programem i  zadaniami  Przedszkola,
 • uzyskiwania na  bieżąco rzetelnej informacji   na  temat postępów ,sukcesów i niepowodzeń swojego  dziecka,
 • uzyskania porad  i wskazówek od nauczycieli  w  rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych  oraz  doborze metod  udzielania  dziecku  pomocy.
 • wdrażania  i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi  opinii na temat pracy Przedszkola,
 • przebywania w Przedszkolu  oraz  obserwowania  zajęć  po wcześniejszej  konsultacji  z  nauczycielem,
 • rodzice  i  nauczyciele zobowiązani  są  współdziałać  ze sobą  w  celu  skutecznego  oddziaływania wychowawczego  na  dziecko  i określenia  drogi  jego  indywidualnego  rozwoju.

ZADANIA  PRZEDSZKOLA

     1 .Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.

 1. Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków.

      3.Rozwijanie w ramach istniejących  zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.

     4 .Współdziałanie z  rodzicami  w zakresie niezbędnym  do rozwoju dzieci.

 1. Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności dzieci ,dążenia do osiągnięcia celów, kształtowanie umiejętności obserwacji  otaczającego środowiska ,ułatwianie zrozumienia  zjawisk  zachodzących  w otoczeniu  dziecka  oraz poszukiwania  informacji.
 2. Rozwijanie  wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji  dzieci.
 3. Tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego  dzieci oraz uczenie  bezpiecznych prozdrowotnych zachowań.

      8.Współdziałanie  z rodziną poprzez wspomaganie jej  w wychowaniu dzieci oraz  rozpoznawanie  możliwości rozwojowych dziecka.

     9.Zapewnienie dzieciom  możliwości  udziału w zajęciach dodatkowych ,które opłaca Przedszkola artystyczno-językowe Puchatek  lub  które zajęcia dodatkowe opłacają  rodzice.

PRAWA  DZIECKA

Dzieci  w Przedszkolu  mają wszystkie prawa  wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu  opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego,
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb ,życzliwego i podmiotowego traktowania oraz akceptacji  jego osoby takim  jakim jest,
 • ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy  fizycznej  bądź psychicznej,
 • poszanowania własności,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa uczenia się,
 • pomocy i  ochrony przy pokonywaniu przeżyć  związanych  z przykrymi  i dotkliwymi zdarzeniami.

 

Regulamin został opracowany przez Dyrektora Zarządzającego Elżbietę Muszyńską
Regulamin obowiązuje od dnia.01.09.2009