Dla rodziców

Wyprawa do lasu

Przedszkole jest pierwszą instytucją, w której dziecko nabywa kompetencje społeczne. W atmosferze spokoju i akceptacji poznaje własne prawa i reguły życia w grupie. 
Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju psychofizycznego dzieci. W tym czasie kształtują się pierwsze postawy moralne , nawyki mające wpływ na przyszłe życie. Dzieci uczą się odróżniania dobra od złego, wartościowania zachowań własnych i kolegów, poznają reguły w grupie. Przedszkole tworzy takie warunki aby dzieci mogły doświadczać, co dobre dla nich samych i dla ich otoczenia, aby nabyły takie kompetencje społeczno- moralne, które umożliwią im funkcjonowanie w szerszej społeczności. Przedszkole dba tez o to aby wychowankowie mieli świadomość istnienie własnych praw. Ogromną rolę w uświadamianiu praw i obowiązków odgrywa nauczyciel. Istnieje stała potrzeba uświadamiania dzieciom, jak również ludziom dorosłym praw dziecka.
Dorośli doskonale znają swoje prawa, niejednokrotnie zapominają o tym, że również i dzieci będąc częścią społeczeństwa mogą korzystać ze swoich praw zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencji Praw Dziecka.

 

Konwencja o Prawach Dziecka ustanawia status dziecka , oparty na następujących założeniach:
– dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,
– dziecko, jako istota ludzka, wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności,
– rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
– państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach.

Prawa dziecka dotyczące przedszkolaków można podzielić według następujących kategorii :
prawa i wolności osobiste, socjalne, kulturalne :

Prawa i wolności osobiste to :– prawo do życia i rozwoju,
– prawo do tożsamości i identyczności (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
– prawo do swobody myśli,
– prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
– prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
– prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa,

Prawa socjalne to :
– prawo do odpowiedniego standardu życia,
– prawo do ochrony zdrowia,
– prawo do zabezpieczenia socjalnego,
– prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

Prawa kulturalne to :
– prawo do nauki,
– prawo do korzystania z dóbr kultury,
– prawo do informacji,
– prawo do znajomości swoich praw.