- O nas-

Regulamin

Regulamin Niepublicznego Przedszkola artystyczno-językowego „Puchatek”

ZASADY OGÓLNE:

       Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie i rozszerzenie zapisów Statutu Przedszkola.

 1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku. Z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, podpisanie umowy oraz opłacenie rezerwacji.
 4. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Zarządzający Przedszkolem Elżbieta Muszyńska.
 5. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do Przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
 6. Rodzice/Opiekunowie prawni oraz wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad ujętych zarówno w Statucie Przedszkola jak i Regulaminie Przedszkola.
 7. Nadzór nad działalnością Przedszkola wynikający z ustawy o oświacie i rozporządzeń MEN sprawuje  Wydział Edukacji Miasta Rumii.
 8. Nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
 9. Postanowienia regulaminu mają na celu służyć dobru dziecka, jego prawidłowemu rozwojowi umysłowemu, fizycznemu oraz społeczno-emocjonalnemu.

 

ZASADY  SZCZEGÓŁOWE:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają dzieci w godzinach od 6.00 do 9.00 a odbierają od 14:00 do 18:00. Przedszkole czynne jest od godz. 6.00 do 18.00.
 2. Za odebranie dziecka po godzinach pracy Przedszkola naliczana będzie opłata dodatkowa w wysokości 20 zł za każe pół godziny (opłata jest przeznaczona dla nauczyciela, który pozostał po godzinach pracy przedszkola).
 3. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola musi przekazać go nauczycielowi do sali w której znajduje się grupa dziecka.
 4. Nauczyciel przekazując dziecko Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu lub osobie upoważnionej do odbioru dziecka przekazuje odpowiedzialność za dziecko danej osobie.
 5. Rodzice/Opiekunowie prawni odpowiadają za dziecko w drodze do przedszkola i w drodze do domu z przedszkola .
 6. Realizacja podstawy programowej dla dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne odbywa się miedzy godz. 8:00 a 14:00.
 7. Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną.
 8. W przypadku nieobecności dziecka Przedszkole nie nalicza stawki żywieniowej za dni, w których dziecko nie korzystało z posiłków. Warunkiem tego jest zgłoszenie nieobecności na platformie 4parents do godz. 23:59 dnia poprzedniego.
 9. Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani do aktualizowania swojego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania jak również osób upoważnionych do odbioru dzieci.
 10. Do Przedszkola dzieci przychodzą pod opieką rodziców lub opiekunów, odbierane mogą być wyłącznie przez osoby pełnoletnie i upoważnione. Jeżeli dziecko z różnych przyczyn nie będzie chciało opuścić Przedszkola z osobą upoważnioną, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela, Dyrektor Przedszkola lub inna upoważniona osoba kontaktuje się z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 11. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Rodzice/Opiekunowie prawni osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur. W przeciwnym wypadku żaden pracownik Przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowe dziecka.
 13. Rodzice są zobowiązani przyprowadzać do Przedszkola dzieci zdrowe i czyste. W przypadku zaobserwowania u dziecka przez personel Przedszkola takich objawów jak: utrzymujący się kaszel, katar, wymioty, wysypka, biegunka lub inne objawy niepokojące wówczas nauczyciel powiadamia Rodzica, który ma obowiązek odebrać dziecko z przedszkola w możliwie najkrótszym czasie.
  Jeżeli z Rodzicem nie nawiąże się kontaktu wówczas dla bezpieczeństwa dziecka powiadamia się Pogotowie Ratunkowe.
 14. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 15. W Przedszkolu nie wolno podawać żadnych lekarstw, chyba że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani wówczas do złożenia pisemnej prośby do dyrektora o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane.
 16. W przypadku choroby zakaźnej Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora Przedszkola.
 17. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w przybory do mycia zębów, obuwie zmienne oraz odzież na zmianę. Wszystkie przedmioty należące do dziecka powinny być podpisane. Rodzice/Opiekunowie powinni zadbać, by odzież była dostosowana do pory roku i aktualnego wzrostu dziecka.
 18. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione do Przedszkola przez dzieci.
 19. Zaleca się, by dzieci nie przynosiły do Przedszkola własnych zabawek. Wyjątkiem są dni wyznaczone przez nauczycieli wychowawców.
 20. W Przedszkolu jest wyznaczony czas na odpoczynek.
 21.  Sale zajęć posiadają właściwą powierzchnie, oświetlenie, wentylację, ogrzewanie i wyposażenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
 22. Przedszkole w następujący sposób wypełnia zadania opiekuńcze: 
 
 • Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w Przedszkolu sprawują nauczyciele, opiekunki dziecięce w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik Przedszkola wyznaczony przez dyrektora.
 • Rozkład dnia w Przedszkolu ma na celu zapewnienie dzieciom różnorodnych i zgodnych z ich potrzebami rozwojowymi zajęć.
 • Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe – dzieci codziennie przebywają na świeżym powietrzu.
 • Dzieci które tego potrzebują, mają zapewnioną możliwość odpoczynku: leżakowanie lub zajęcia relaksacyjne i wyciszające.
 • Dzieci nie są zmuszane w Przedszkolu do jedzenia. Jeżeli dziecko nie zje posiłku, nauczyciel wychowawca informuje o tym Rodzica/Opiekuna”
 • Korzystanie z posiłków przez dzieci alergiczne uzgadniane jest indywidualnie z Rodzicami/Opiekunami prawnymi.
 
 
 1. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Przedszkola:
 
 • Dzieci korzystają z placu zabaw, boiska szkolnego oraz parku znajdującego się w okolicy Przedszkola. 
 • Opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic.
 • W trakcie wyjść poza teren Przedszkola na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 10 dzieci, z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż dwóch opiekunów.
 • Każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek obowiązującym w Przedszkolu. Z regulaminem każdorazowo nauczyciel zapoznaje wychowanków oraz Rodziców/Opiekunów prawnych.
 • Jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, a stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych, może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel zobowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz zawiadomić o tym niezwłocznie dyrektora. 
 
 1. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w Przedszkolu nauczyciel jest zobowiązany

 

 • Udzielić pierwszej pomocy, w razie konieczności wezwać pogotowie
 • Niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
 • Niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.
 • Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 

OBOWIĄZKI  RODZICÓW:

 • Przestrzeganie  niniejszego regulaminu.
 • Przyprowadzanie zdrowego dziecka.
 • Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub zapewnienie upoważnionej osoby zastępczej.
 • Terminowe uiszczanie opłat związanych z pobytem i wyżywieniem dziecka w Przedszkolu jak również innych opłat związanych z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu.
 • Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka.
 

PRAWA RODZICÓW:

 • Zapoznania  się ze Statutem, regulaminami, programem i zadaniami Przedszkola,
 • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka.
 • Uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
 • Wdrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy Przedszkola.
 • Przebywania w Przedszkolu oraz obserwowania zajęć po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem.
 • Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego  indywidualnego rozwoju.
 

ZADANIA  PRZEDSZKOLA:

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
 2. Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków.
 3. Rozwijanie w ramach istniejących  zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
 4. Współdziałanie z rodzicami w zakresie niezbędnym  do rozwoju dzieci.
 5. Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności dzieci, dążenia do osiągnięcia celów, kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka oraz poszukiwania informacji.
 6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci.
 7. Tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci oraz uczenie bezpiecznych prozdrowotnych zachowań.
 8.  Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci oraz rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka.
 9.  Zapewnienie dzieciom możliwości udziału w zajęciach dodatkowych, które opłaca Przedszkola artystyczno-językowe Puchatek lub, które zajęcia dodatkowe opłacają rodzice.
 

PRAWA  DZIECKA:

Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

 • Właściwie zorganizowanego procesu  opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego.
 • Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania oraz akceptacji  jego osoby takim  jakim jest.
 • Ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 • Poszanowania własności.
 • Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa uczenia się.
 • Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.
 

Regulamin został opracowany przez Dyrektora Zarządzającego Elżbietę Muszyńską.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2009