- O nas-

Statut przedszkola

STATUT Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego „Puchatek”

Statut opracowano w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. Nr 256, poz. 1943 ze zm.). Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. Z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Konwencję o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 z późn. zm.). Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r., poz. 803 i 895).
Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1
Przedszkole jest placówką niepubliczną. • Przedszkole prowadzi Elżbieta Muszyńska, pełniąca funkcję Dyrektora Zarządzającego. • Podstawa prawna przedszkola: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. Z 2017 r. poz. 59 ze zm.) o rozporządzenie wykonawcze do ustaw, o wpis do ewidencji placówek oświatowych z dn. 01.02.2012 r., o niniejszy statut. • Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe Puchatek zajmuje trzy lokalizacje: ul. Świętojańska 5, Bydgoska 2 oraz Katowicka 17 C. • Przedszkole używa nazwy: Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe Puchatek. W dalszej treści niniejszego Statutu zwane jest „Przedszkolem”. Ustalona nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu również na pieczątkach. • Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym statucie obowiązują w siedzibie Przedszkola.

§ 2

Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Rozdział II Cele i zadania Przedszkola

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, Prawie oświatowym, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, obejmujące w szczególności: • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, • współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, • stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola, • wspomaganie działań wychowawczych rodziców, wpływanie na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowanie dzieci do nauki szkolnej, • wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego. 2. Przedszkole realizuje zadania, wynikające z celów określonych w ust. 1 § 3, w ramach następujących obszarów edukacyjnych: • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, • uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu, • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie, • rozwijanie wrażliwości moralnej, • kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym, • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć, • rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowania prozdrowotnego. 3. Ponadto zgodnie z wizją przedszkola, realizowane będą zadania artystyczne i językowe: • Propagowanie rozwoju artystycznego dzieci w zakresie tańca, śpiewu, teatru, • Pielęgnowanie tradycji polskiej, • Rozwijanie własnych działań twórczych, • Rozbudzanie ekspresji plastycznej, muzycznej i teatralnej, • Wzmacnianie poczucia własnej wartości; • Stwarzanie możliwości świadomego obcowania ze sztuką, • Pozawerbalne porozumiewanie się, • Stwarzanie warunków do działania na rzecz społeczności lokalnej, • Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych, • Wdrażanie do odpowiedzialności i obowiązkowości, • Uzewnętrznienie świata własnych przeżyć i odczuć, • Pobudzenie sensoryczne – wielozmysłowe postrzeganie świata, • Kreowanie przestrzeni, poznawanie dystansu i granic, • Rozwój sprawności językowych umożliwiających porozumiewanie się i działanie w językach obcych, • Tworzenie sytuacji doskonalących umiejętności poznawcze, pamięć uczenie się słownictwa, • Pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami innych krajów, • Motywowanie do nauki języków obcych poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji oraz bezpieczeństwa, • Wspieranie działań twórczych dzieci w zakresie uczenia się języka z elementami różnych technik uczenia się, • Rozwijanie inteligencji społecznej dziecka, • Podnoszenie kompetencji językowych, płynności wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa.

§ 4


1. Dyrektor Zarządzający, Dyrektor ds. pedagogicznych, Zastępca dyrektora, nauczyciele pedagogiczni oraz wszyscy pracownicy Przedszkola są zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu w Przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego terenem (jeden opiekun dorosły na 10 dzieci poza terenem Przedszkola, w przypadku dzieci 5-6 letnich jeden opiekun na 15 dzieci). 2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w Przedszkolu. W przypadku zaistnienia konieczności oddalenia się od nadzorowanej grupy nauczyciel chwilowo pozostawia ją pod opieką pracownika przedszkola bądź woźnej, którzy pod nieobecność nauczyciela odpowiadają za bezpieczeństwo powierzonej im grupy dzieci. 3. Tygodniowy i dzienny rozkład zajęć dzieci, w którym dominującą formą jest zabawa, ustalony jest z zachowaniem higieny umysłowej przez równomierne rozłożenie zajęć dnia i tygodnia i uwzględnienie dostosowania ich do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.

§5


Dyrektor Zarządzający powierza każdą grupę dzieci opiece jednego lub dwóch nauczycieli, w zależności od czasu pracy grupy lub przyjętych dodatkowych zadań, w tym zadań specjalnych. Rozdział III Organy Przedszkola i zakres ich zadań

§ 6

Organami Przedszkola są: • Dyrektor Zarządzający, • Dyrektor do spraw pedagogicznych, • Zastępca dyrektora.

§ 7


1. Dyrektor Zarządzający kieruje całokształtem pracy Przedszkola we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością, w tym w sprawach organizacyjnych, finansowych i kadrowych, i reprezentuje Przedszkole na zewnątrz.

2. Do podstawowych obowiązków Dyrektora Zarządzającego należy:
• zatrudnianie pracowników Przedszkola, • opracowywanie zakresu obowiązków (czynności) pracowników Przedszkola, • zatwierdzenie dodatkowych usług dla rodziców, • ustalenie i uchwalenie regulaminu swojej działalności, • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, o ile nie powodują one skutków finansowych, • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3. Do podstawowych obowiązków Dyrektora do spraw pedagogicznych należy:
• prowadzenie hospitacji, • opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych Przedszkola (roczny plan pracy, organizacja Przedszkola), • opracowywanie mierzenia jakości pracy Przedszkola, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonywania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników, • organizowanie szkoleń, • nadzorowanie działań nauczycieli, • nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych, • reprezentowanie Przedszkola w czasie
nieobecności Dyrektora Zarządzającego.
4. Do podstawowych obowiązków Zastępcy Dyrektora należy:
• współpraca przy pracy nad dokumentami programowo- organizacyjnym Przedszkola – roczny plan pracy, organizacja Przedszkola, • opracowywanie mierzenia jakości pracy Przedszkola, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników, • prowadzenie hospitacji, • organizowanie szkoleń, • nadzorowanie działań nauczycieli, • nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych, • reprezentowanie Przedszkola w czasie nieobecności dyrektora ds. pedagogicznych

§ 8


1. W placówce działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców i wychowanków.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 1 przedstawiciel z danej grupy, wybrany w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym, przez rodziców wychowanków tutejszej placówki.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
4. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy i zaspokajania potrzeb dzieci.
5. Prezentuje wobec nauczycieli, Dyrektora Zarządzającego, Dyrektora ds. pedagogicznych, opinię rodziców we wszystkich istotnych sprawach przedszkola.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z dyrekcją i nauczycielami: • programu wychowawczego placówki obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli, • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli i rodziców. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
7. Działalnością rady rodziców kieruje przewodniczący wspólnie z sekretarzem oraz skarbnikiem. W posiedzeniach rady rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor Zarządzający oraz dyrektor ds. pedagogicznych.
8. Zebrania rady są protokołowane. Rozdział IV
Organizacja Przedszkola

§ 9

1. Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną, zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora Zarządzającego, możliwe jest przyjęcie do Przedszkola dziecka 2,5 letniego.
2. Za szczególnie uzasadnione przypadki uznaje się poziom rozwoju dziecka umożliwiający funkcjonowanie w grupie przedszkolnej oraz poziom samodzielności, ogólną sprawność ruchową i odporność emocjonalną, a także obszar poznawczy i społeczny rozwoju, osoby samotnie wychowujące dziecko, a także uczęszczanie rodzeństwa dziecka 2,5 letniego do starszej grupy zgodnie z §18 pkt. 3 niniejszego Statutu.
3. Do przedszkola uczęszczać może maksymalnie 209 dzieci.
4. Praca z dziećmi odbywać się będzie maksymalnie w dziesięciu oddziałach.
5. Na zasadach określonych przez ustawy oświatowe z Przedszkola mogą korzystać również dzieci, które nie osiągnęły minimalnego wieku oraz przekroczyły maksymalny wiek wychowania przedszkolnego.
6. Dopuszcza się możliwość zawieszenia zajęć w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną bądź innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.
7. W sytuacji, gdy zawieszenie zajęć zostało wprowadzone na okres dłuższy niż 2 dni, Przedszkole organizuje uczniom nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, czyli realizuje zajęcia z wykorzystaniem platformy ogólno- dostępnej dla rodziców w warunkach edukacji w domu rodzinnym. W czasie nauczania zdalnego dopuszcza się nieustalanie frekwencji uczniów bądź przyjęcie frekwencji 100%.
8. W godzinach 8:00 – 15:00 z pominięciem czynności higienicznych i zajęć dodatkowych organizowanych przez firmy zewnętrzne, realizowana jest podstawa
programowa.
9. W godzinach 6:00 – 8:00 oraz 15:00 – 18:00 dzieci uczestniczą w zabawach, kreatywnych zajęciach z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz innowacyjnych metodycznych w ramach Sali zabaw.

§ 10

1. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala Dyrektor Zarządzający. 2. Dopuszcza się organizację imprez, uroczystości przedszkolnych i warsztatów z Rodzicami w soboty i niedziele.

§ 11


1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział dzieci w zbliżonym wieku. Jeżeli po dokonaniu naboru nie można zorganizować grup jednorodnych wiekowo, dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo (3-4, 4-5, 5-6 latki).
2. W każdej placówce przedszkola jest wyznaczona sala do której o poranku schodzą się dzieci i z której po południu są odbierane. Przedszkole przy ulicy: • Świętojańskiej - dzieci schodzą się i są odbierane z sali nr 1. • Bydgoskiej – dzieci schodzą się i są odbierane z sali nr 2. • Katowickiej – dzieci schodzą się i są odbierane z sali nr 2. Decyzja o połączeniu lub rozdzieleniu grupy należy do nauczycieli. Oddziały mogą być łączone pod warunkiem zachowania zasad §4 z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania z dnia 31 sierpnia 2010 r.
3. Przedszkole w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzi zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne, zajęcia rozwijające uzdolnienia i kompetencje emocjonalno- społeczne, oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Praca indywidualna odbywa się według określonego programu.
4. Przedszkole świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze przez cały rok. Zajęcia dodatkowe prowadzone są od września do czerwca (nie obejmują okresu wakacyjnego).
5. W miesiącu lipcu bądź sierpniu może następować dla każdego przedszkola dwutygodniowa przerwa wakacyjna.
6. Przedszkole nieczynne jest w dniach ustalonych na początku każdego roku szkolnego przez Dyrektora Zarządzającego w porozumieniu z Dyrektorem do spraw pedagogicznych. Przedszkole nie obniża opłat z tytułu czesnego za ustalone dni wolne.
7. Przedszkole nie obniża opłat z tytułu czesnego w przypadku nieobecności dziecka.
§ 12


1. Przedszkole zapewnia dzieciom 5 posiłków dziennie.
2. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przedszkole ustala Dyrektor Zarządzający w oparciu o analizę kosztów utrzymania Przedszkola i w zależności od zakresu usług określonych umową cywilnoprawną, zawartą pomiędzy Przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
3. Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole obejmują następujące bezzwrotne należności: • opłatę rezerwacyjną (jednorazowa bezzwrotna opłata przeznaczona na zajęcia adaptacyjne- program adaptacyjny, wskazówki dla rodziców, pobyt dziecka oraz wyżywienie w okresie adaptacji), • opłatę czesnego, • opłatę z tytułu składki na ubezpieczenie dziecka, • opłatę tytułem przygotowania bazy przedszkolnej (wyprawka), • opłatę na cele dydaktyczne i kulturalne, • opłatę za pakiet edukacyjny (książka, karty pracy, zestaw plastyczno- techniczny), • dodatkowe wynagrodzenie za usługi świadczone ponad normę czasu pracy Przedszkola, określone w Regulaminie przedszkola, bądź umową cywilnoprawną, zawartą pomiędzy Przedszkolem a Rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
4. Opłata rezerwacyjna ma charakter jednorazowy i należy ją uiszczać zgodnie z warunkami określonymi umową cywilnoprawną, zawartą pomiędzy Dyrektorem Zarządzającym a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
5. Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca w sposób określony umową cywilnoprawną, zawartą pomiędzy Dyrektorem Zarządzającym a Rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, aż do wygaśnięcia tejże umowy. Czesne nie podlega odpisom oraz zwrotom.
6. Opłaty, które są zawarte w pkt3 paragraf 12 należy uiszczać do 30 września każdego roku lub w trakcie roku w miesiącu, w którym dziecko zostało zapisane do przedszkola.
7. Dyrektor Zarządzający i Dyrektor ds. pedagogicznych może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach: • zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego, • nie przestrzegania przez rodziców niniejszego Statutu, • zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka (gdy dziecko jest ciężko chore), lub gdy jego pobyt w placówce zagraża bezpieczeństwu innych dzieci.
§ 13

1. Przedszkole organizuje odpłatne zajęcia dodatkowe: o zajęcia logopedyczne, o karate, o zajęcia sportowe ogólnorozwojowe, o balet, o spotkania ze sztuką – teatrzyki, koncerty muzyczne, o zumba.
2. Przedszkole organizuje nieodpłatne zajęcia dodatkowe: o rytmika – zajęcia umuzykalniające, o język angielski, o język hiszpański, o zajęcia przyrodnicze-geograficzne o zajęcia twórcze, zajęcia plastyczne, o zajęcia teatralne, o zajęcia taneczne, o zabawy muzyczno – taneczne. 3. Dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia dodatkowe, pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę.
4. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości i potrzeb dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
5. Ofertę zajęć dodatkowych ustala i przedstawia do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych dyrektor ds. pedagogicznych we współpracy z Dyrektorem Zarządzającym.
6. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich. Zasada ta nie ma zastosowania w nagłych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia dziecka. 7. Wychowankowie przedszkola podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłata z tytułu polisy ubezpieczeniowej obciąża Rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
8. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia w przedszkolu Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest poinformować o tym fakcie na pisemnym imiennym oświadczeniu dotyczącym rezygnacji z ubezpieczenia dla dziecka. Jeżeli Dziecko nie podlega ubezpieczeniu wówczas nie może wychodzić poza teren przedszkola, jak również nie może korzystać z wycieczek pieszych i autokarowych.
9. W okresie wakacji letnich, a także w razie dłuższej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela, dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych. Nauczyciele wówczas decydują o łączeniu oddziałów przedszkolnych, opierając się na zewnętrznych przepisach.
§ 14

Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego, wybrany z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci oraz koncepcję pracy przedszkola.

Rozdział V

Prawa i obowiązki pracowników Przedszkola Nauczyciele

§ 15

1. Nauczycieli zatrudnia Dyrektor Zarządzający na podstawie umowy o pracę, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilnoprawną.
2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z określonymi przepisami prawa.
3. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków (czynności), określonym i przyznanym przez Dyrektora ds. pedagogicznych, oraz innych zadań niż wynikające z zakresu obowiązków (czynności), jeżeli zostały polecone przez Dyrektora Zarządzającego i są związane z organizacją procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego.
4. W Przedszkolu tworzy się stanowisko nauczyciela pedagoga specjalnego, wchodzącego w skład zespołu specjalistów, w celu zwiększenia dostępności wsparcia specjalistycznego dla uczniów.

5. Wynagrodzenie oraz czas pracy nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilnoprawna.
§ 16

Obowiązki i prawa nauczyciela:
1. Obowiązkiem nauczyciela jest realizacja podstaw programowych, określonych przez MEN, oraz planowanie działań w oparciu o diagnozę dziecka i program nauczania, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Przedszkola, w tym w szczególności:
o tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń, stymulowania rozwoju dziecka, o rozwijanie twórczej aktywności dziecka, twórczego myślenia i działania, z poszanowaniem dziecięcej skłonności do samodzielności, o współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej, o prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Nauczyciel ma prawo do: o formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, za zgodą Dyrektora ds. pedagogicznych, o decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach.
3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:
o życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas ich pobytu w Przedszkolu, w tym w czasie uczestniczenia dzieci w imprezach (zabawach) organizowanych przez Przedszkole poza jego terenem, oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.
Pracownicy niepedagogiczni

§ 17


1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia Dyrektor Zarządzający na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
2. Zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych Przedszkola ustala i przyznaje Dyrektor Zarządzający.
3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) określa umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.
Przedszkolaki Przyjęcie do Przedszkola, skreślenie z listy wychowanków


§ 18


1. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy Rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z Rodziców dziecka (opiekunów prawnych) a Przedszkolem, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. karty zgłoszenia, podpisanej, przez co najmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) zgłaszanego dziecka lub osobę upoważnioną na piśmie, przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów dziecka).
2. Rozwiązanie umowy, o której mowa w pkt. 1 § 18 niniejszego Statutu, następuje w przypadkach przewidzianych tą umową.
3. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnym/i miejscem/ami. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do przedszkola.
4. Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej przez jedną ze stron umowy, o której mowa w 1 § 18 niniejszego Statutu, powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola, przy czym skreślenie dziecka następuje z dniem wygaśnięcia rozwiązanej umowy. Prawa i obowiązki przedszkolaków


§ 19


1. Dziecko, według Konwencji Praw Dziecka ma prawo do:
• właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłowej; • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania; • pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości; winno ono wzrastać w poczuciu miłości i zrozumienia; • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, zaniedbania oraz do ochrony w poszanowaniu jego godności osobistej; • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym; • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju; • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy; • opieki i ochrony;
2. Do obowiązków dziecka w szczególności należy:
• szanowanie swoich kolegów oraz wytworów ich pracy, • słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela, • przestrzeganie ustalonych zasad w grupie; okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom, • szanowanie poglądów i przekonań innych osób, • troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Przedszkola, przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci, • staranność w utrzymaniu czystości i porządku na terenie Przedszkola, • nieoddalanie się od grupy, • zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji.

Obowiązki rodziców


§ 20


1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek przestrzegać zawartej z Przedszkolem umowy cywilnoprawnej, o której mowa w ust. 1 § 18 niniejszego Statutu, oraz postanowień Statutu Przedszkola. W przypadku sprzeczności treści postanowień umowy cywilnoprawnej z postanowieniami niniejszego Statutu strony wiąże umowa cywilnoprawna.
2. Formą współpracy Przedszkola z Rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka są konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem Zarządzającym, Dyrektorem ds. pedagogicznych, Zastępcą dyrektora lub Nauczycielem dziecka.
3. Dziecko powinno być przyprowadzane bezpośrednio do nauczyciela i odbierane od pracownika Przedszkola, przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka. Upoważniona osoba winna być pełnoletnia oraz trzeźwa, w przypadku upoważnienia niepełnoletniego rodzeństwa odpowiedzialność ponosi rodzic. Upoważnienie wystawia, co najmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Powinno ono zawierać: • wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej, • wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria bądź legitymacja szkolna w przypadku osoby niepełnoletniej), którym osoba upoważniona będzie się posługiwać podczas odbioru dziecka, • podpis rodzica/ów (opiekuna/ów prawnego/ych).
4. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest przyprowadzenie do Przedszkola zdrowego dziecka. W przypadku istnienia wątpliwości ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko, co do stanu jego zdrowia nauczyciel ten ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola.
5. Przedszkole może wymagać zaświadczenia lekarskiego dotyczącego stanu zdrowia dziecka po przebytej chorobie
. 6. Powrót dziecka po nieobecności winien być poprzedzony sprawdzeniem przez rodzica, czy nie nastąpiły zmiany w bieżącej organizacji dnia danej grupy.
7. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne na zajęcia, a w przypadku nieobecności dziecka trwających dłużej niż 1 tydzień, do usprawiedliwienia nieobecności. W sytuacji, gdy uczeń odbywający roczne przygotowanie przedszkolne jest nieobecny przez co najmniej 50% dni w miesiącu, a nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona, do rodziców lub opiekunów prawnych wysyła się pisemne upomnienie, a w przypadku braku reakcji rodzica lub opiekuna prawnego na upomnienie – do dyrektora szkoły, w obwodzie której uczeń mieszka przekazuje się informację o niezrealizowaniu przez ucznia rocznego obowiązku przedszkolnego.
8. W przypadku spóźnienia się rodzica/ów (opiekunów prawnych) po odbiór dziecka do Przedszkola po godzinach przysługuje dodatkowa opłata w wysokości 60 zł za każde pół godziny spóźnienia. Opłata z tego tytułu dokonywana jest bezpośrednio do osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem, która dobrowolnie zostaje po godzinach swojej pracy.
9. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek uczestniczenia w tzw. zebraniach z Rodzicami organizowanych przez Dyrektora Zarządzającego oraz śledzenia bieżących informacji na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej przedszkola oraz na platformie INSO. Prawa rodziców


§ 21


1. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego w danej grupie,
2) uzyskiwania informacji o postępach edukacyjnych dziecka,
3) udziału w zajęciach otwartych, organizowanych przez Przedszkole.
Rozdział VI

Sposoby uzyskiwania środków finansowych na działalność Przedszkola
§ 221. Na fundusz Przedszkola składają się: • wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców (opiekunów prawnych), • opłata rezerwacyjna (bezzwrotna), • środki przeznaczone na działalność Przedszkola przez Organ Prowadzący, • dotacje z budżetu gminy, • darowizn sponsorów na rzecz Przedszkola, • środków pozyskanych w ramach dofinansowania z UE.
2. Wysokość opłat wnoszonych przez Rodziców (opiekunów prawnych) jest ustalana w umowie cywilno- prawnej i może ulec zmianie. O zmianie wysokości czesnego informuje Dyrektor Zarządzający. Do prowadzenia placówki nie mają zastosowania przepisy o działalności gospodarczej.
3. Dotacje z budżetu gminy przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących placówki, w tym na realizację zadań artystycznych Przedszkola, tj. zakup kostiumów (tkanin) i elementów scenografii na potrzeby organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych z udziałem uczniów.
Rozdział VII

Postanowienia końcowe


§ 23


1. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak też decyzja o likwidacji Przedszkola należą do kompetencji osoby prowadzącej Przedszkole – Dyrektora Zarządzającego. Zmian dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów.
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady gospodarki finansowej i materialnej, Przedszkola określają odrębne przepisy.
4. W sprawach nieunormowanych Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, regulaminy i procedury wewnętrzne.
5. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
6. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
7. Dotychczasowy Statut z dnia 1 września 2022 r. traci moc obowiązującą z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszego Statutu, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 roku.