- Nasze programy-

Podstawa programowa

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zawiera cele kształcenia oraz zadania profilaktyczno – wychowawcze przedszkola. 
Podczas zajęć w naszym przedszkolu realizujemy podstawę programową zgodną z wytycznymi ustawy o systemie oświaty. 
 
Celem wychowania przedszkolnego w naszym placówce jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty, Prawie oświatowym, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności na podstawie programu wychowania przedszkolnego określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, obejmujące w szczególności:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej – współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
2) stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
3) wspomaganie działań wychowawczych rodziców, wpływanie na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowanie dzieci do nauki szkolnej,
4)  wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego.
Przedszkole artystyczno –językowe Puchatek  realizuje zadania  w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
2) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
4) rozwijanie wrażliwości moralnej,
5) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
6) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
7) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowania prozdrowotnego.
Ponadto zgodnie z wizją przedszkola, realizowane są zadania artystyczne i językowe:
1) propagowanie rozwoju artystycznego dzieci w zakresie tańca, śpiewu, teatru,
2) pielęgnowanie tradycji polskiej,
3) rozwijanie własnych działań twórczych,
4) rozbudzanie ekspresji plastycznej, muzycznej i teatralnej,
5) wzmacnianie poczucia własnej wartości;
6) stwarzanie możliwości świadomego obcowania ze sztuką,
7) pozawerbalne porozumiewanie się,
8) stwarzanie warunków do działania na rzecz społeczności lokalnej,
9) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych,
10) wdrażanie do odpowiedzialności i obowiązkowości,
11) uzewnętrznienie świata własnych przeżyć i odczuć,
12) pobudzenie sensoryczne – wielozmysłowe postrzeganie świata,
13) kreowanie przestrzeni, poznawanie dystansu i granic,
14) rozwój sprawności językowych umożliwiających porozumiewanie się i działanie w językach obcych,
15) tworzenie sytuacji doskonalących umiejętności poznawcze, pamięć uczenie się słownictwa,
16) pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami innych krajów,
17) motywowanie do nauki języków obcych poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji oraz bezpieczeństwa,
18) wspieranie działań twórczych dzieci w zakresie uczenia się języka z elementami różnych technik uczenia się,
19) rozwijanie inteligencji społecznej dziecka,
20) podnoszenie kompetencji językowych, płynności wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa.