- Nasze programy-

Podstawa programowa

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zawiera cele kształcenia oraz zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola. Podczas zajęć w naszym przedszkolu realizujemy podstawę programową zgodną z wytycznymi ustawy o systemie oświaty.

Celem wychowania przedszkolnego w naszym placówce jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty, Prawie oświatowym, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności na podstawie programu wychowania przedszkolnego określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, obejmujące w szczególności:

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej – współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną,

2) stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,

3 ) wspomaganie działań wychowawczych rodziców, wpływanie na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowanie dzieci do nauki szkolnej,

4)  wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego.

 

Przedszkole artystyczno –językowe Puchatek  realizuje zadania  w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

2) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

4) rozwijanie wrażliwości moralnej,

5) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

6) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

7) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowania prozdrowotnego.

 

Ponadto zgodnie z wizją przedszkola, realizowane są zadania artystyczne i językowe:

1) Propagowanie rozwoju artystycznego dzieci w zakresie tańca, śpiewu, teatru,

2) Pielęgnowanie tradycji polskiej,

3) Rozwijanie własnych działań twórczych,

4) Rozbudzanie ekspresji plastycznej, muzycznej i teatralnej,

5) Wzmacnianie poczucia własnej wartości;

6) Stwarzanie możliwości świadomego obcowania ze sztuką,

7)Pozawerbalne porozumiewanie się,

8) Stwarzanie warunków do działania na rzecz społeczności lokalnej,

9) Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych,

10) Wdrażanie do odpowiedzialności i obowiązkowości,

11) Uzewnętrznienie świata własnych przeżyć i odczuć,

12) Pobudzenie sensoryczne – wielozmysłowe postrzeganie świata,

13) Kreowanie przestrzeni, poznawanie dystansu i granic,

14) Rozwój sprawności językowych umożliwiających porozumiewanie się i działanie w językach obcych,

15) Tworzenie sytuacji doskonalących umiejętności poznawcze, pamięć uczenie się słownictwa,

16) Pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami innych krajów,

17) Motywowanie do nauki języków obcych poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji oraz bezpieczeństwa,

18) Wspieranie działań twórczych dzieci w zakresie uczenia się języka z elementami różnych technik uczenia się,

19) Rozwijanie inteligencji społecznej dziecka,

20) Podnoszenie kompetencji językowych, płynności wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa.